Logo Minh Long Officiel

Mon Phai Minh Long

Bleu 2 cup jaune

Programme technique ceinture bleue
du 5ème au 7ème CAP

PHẦN 1 : KỸ THUẬT CĂN BẢN

CÁC THẾ TẤN

Bộ thượng tấn

Position haute hac tan

Hạc tấn

Le flamant

Hanh Tan

Hành tấn

La marche

Bộ trung tấn

xa tan

Xà tấn

Le serpent

Mieu tan

Miêu tấn

Le chat

long ma tan

Long mã tấn

le cheval dragon

Bộ hạ tấn

ha ma tan

Hạ mã tấn

Le cheval en bas

KỸ THUẬT ĐÒN TAY VÀ CHÂN

Bộ thôi sơn

Manh conga hoanh son

Mãnh công hoành sơn

Travail en force pour contourner la montagne

Manh cong dao son

Mãnh công đảo sơn

Travail en force pour renverser la montagne

Thoi son ung trao

Thôi sơn ưng trảo

Frapper la montagne avec la patte de l’aigle

Bộ chưởng

Thuong chuong

Thượng chưởng

La main vers le haut

Ha doc chuong

Hạ độc chưởng

La main vers le bas

Bộ cương đao

Cuong dao phat moc

Cương đao phạt mộc

Le couteau dur coupe le bois

Cuong dao khai vi

Cương đao khai vị

Le couteau dur fait le vide

Bộ chỉ

Tam chi than ung

Tam chi thần ưng

Les trois serres de l’aigle

Tu chi duong hau

Tứ chỉ dương hầu

Les quatre doigts frappent le gosier

Bộ phượng dực

phuong duc hoanh phong

Phượng dực hoành phong

L’aile du phénix comme le vent tournoyant

phuong duc loan dai

Phượng dực loan đài

L’aile du phénix vers le ciel

Đòn chặn

Loi cong ha chuong

Lôi công hạ chưởng

Les mains s’abattent vers le sol

Than thong thuong chuong

Thần thông thượng chưởng

Les mains magiques vers le ciel)

Bộ cước

Hau cuoc

Hậu cước

Une jambe vers l’arrière

Dao phong cuoc

Đảo phong cước

Contourner la montagne

Tao phong cuoc

Tảo phong cước

Le coup de pied du vent tournoyant

Thiet tieu cuoc

Thiết tiêu cước

La frappe avec le talon d’acier

Luu van cuoc

Lưu vân cước

La jambe comme les nuages flottants

Kỹ thuật té ngã

Te nga truoc

Té ngã trước

Tomber en avant

Te nga sau

Té ngã sau

Tomber en arrière

PHẦN 2 : ĐƠN LUYỆN

QUYỀN TAY KHÔNG

Hộ Thủ quyền

Le bouclier pour défendre le corps

ĐIỀU KHÍ

Các kỹ thuật điều khí thứ hai sau khi tập luyện

Les deuxièmes techniques de respiration après un effort

BINH KHÍ

Tập loan roi và đơn đao

Les croisements avec le bâton long et le sabre dragon

PHẦN 3 : SONG LUYỆN

ĐÒN TỰ VỆ

Chống lại đòn ôm khóa phía sau người và tay

Contre une saisie arrière du corps et des bras

Chống lại đòn khóa vai

Contre un saisie à l’épaule

PHẢN ĐÒN

Phản lại đòn tấn công bằng chân đá thẳng

Contre une attaque de coup de pied direct

ĐÒN CHÂN QUÉT

Tảo địa cước nghịch để phản đòn cước

La jambe frappe la terre en arrière) en contre

KẾT HỢP QUYỀN VÀ LUYỆN ĐÒN ĐÁNH

Bài quyền và đối luyện một - Phần hai

Premier enchainement à deux - Deuxième partie

ỨNG DỤNG QUYỀN TAY KHÔNG

Hai kỹ thuật cơ bản của bài Hộ Thủ quyền

Les deux techniques fondamentales du Hộ Thủ quyền

ĐỐI KHÁNG

Kết thúc tập luyện bằng kỹ thuật đấm và gạt đỡ, tập luyện tự do

Enchainements avec fermeture en fin d’action, travail libre

PHẦN 4 : LÝ THUYẾT VÀ TRIẾT LÝ VÕ HỌC

NHỮNG ĐIỂM CHUNG CỦA VÕ VIỆT NAM

Nguồn gốc

Les origines

NHỮNG ĐIỂM CHUNG CỦA MÔN PHÁI MINH LONG

Nguồn gốc

Les origines