Logo Minh Long Officiel

Mon Phai Minh Long

Programme technique ceinture jaune
du 9ème au 11ème CAP

PHẦN 1 : KỸ THUẬT CĂN BẢN

CÁC THẾ TẤN

Bộ thượng tấn

Hùng tấn

L'ours

Bộ trung tấn

Trảo mã tấn

Le sabot du cheval

Bộ hạ tấn

Tọa tấn

Position assise

Qui tấn

Position de la tortue

KỸ THUẬT ĐÒN TAY VÀ CHÂN

Bộ thôi sơn

Song long thôi sơn

Les deux dragons frappent la montagne

Thôi sơn lộng tiền

Le dragon frappe la montagne

Bộ chưởng

Hồ điệp song chưởng

Les deux paumes comme un papillon

Hùng trảo công

La patte de l'ours

Bộ cương đao

Cương đao khai môn

Le couteau dur ouvre la porte

Cương đao sát thích

Le couteau dur pour tuer

Cương đao phạt thảo

Le couteau dur coupe l’herbe

Bộ chỉ

Hổ trảo

Les griffes du tigre

Long trảo

La patte du dragon

Mỹ nhân chiếu kính

La belle s’admire dans le miroir

Bộ phượng dực

Phượng dực thần xà

L’aile du phénix frappe le serpent

Phượng dực hoành xà

L’aile du phénix contourne le serpent

Phượng dực thiết giác

L’aile du phénix tel les cornes d’acier

Đòn chặn

Song đao khai môn

Les deux mains ouvrent la porte

Đoản đao khai môn

La main ouvre la porte

Bộ cước

Câu liêm cước

Une jambe en crochet

Nghịch lân cước

La ruade de la licorne

Đại phong cước

La jambe frappe comme la foudre

Hổ vĩ cước

Le coup de pied de la queue du tigre

Kỹ thuật té ngã

Nhào lăn trước
Với một vật cản dài

Sauter en avant avec un obstacle en longueur

PHẦN 2 : ĐƠN LUYỆN

QUYỀN TAY KHÔNG

Hồng Long Khai Sơn quyền

Le dragon rouge ouvre la montagne

ĐIỀU KHÍ

Kiểm soát lực trong lòng bàn tay

Contrôle de l’énergie dans les paumes

BINH KHÍ

Các kỹ thuật căn bản roi dài chống đơn đao

Les techniques de base en opposition avec le bâton long contre le sabre dragon

Các kỹ thuật căn bản đơn đao chống roi dài

Les techniques de base en opposition avec le sabre dragon contre le bâton long

PHẦN 3 : SONG LUYỆN

ĐÒN TỰ VỆ

Chống lại đòn tấn công từ thấp lên cao bằng binh khí ngắn

Contre une attaque de bas en haut avec une arme courte

Chống lại đòn đe dọa bằng binh khí ngắn sau lưng

Contre une menace d’une arme courte dans le dos

PHẢN ĐÒN

Chống lại đòn đá tấn công ở một bên

Contre une attaque de coup de pied latéral

ĐÒN CHÂN QUÉT

Tảo địa cước nghịch
Để tấn công bật nhảy

La jambe frappe la terre en arrière
En attaque sautée

KẾT HỢP QUYỀN VÀ LUYỆN ĐÒN ĐÁNH

Bài quyền và đối luyện hai
Phần thứ hai

Deuxième enchaînement à deux
Deuxième partie

ỨNG DỤNG QUYỀN TAY KHÔNG

Hai kỹ thuật căn bản của bài quyền Hồng Long Khai Sơn

Les deux techniques fondamentales du Hồng Long Khai Sơn quyền

ĐỐI KHÁNG

Bốn kỹ thuật di chuyển phòng thủ và tấn công
Luyện tập tự do

Les quatre premiers déplacements en défense et en attaque
Travail libre

PHẦN 4 : LÝ THUYẾT VÀ TRIẾT LÝ VÕ HỌC

TÁM NGUYÊN TẮC CỦA MÔN PHÁI MINH LONG

LES HUIT PRINCIPES DE L’ECOLE MINH LONG

Tôn trọng, chia sẻ, thân ái, trung thực, trung thành, thẳng thắn và vô tư
Respect, partage, amitié, sincérité, honnêteté, loyauté, droiture et désintéressement