Thao Quyens de la fédération Viêtnamienne

Lão mai (nhanh)

Ngọc Trãn quyền (Căn bản)

Lão hổ thượng sơn (Nhanh)

Hùng kề quyền (Căn bản)