Archives mensuelles : septembre 2010

Độc lư thương (căn bản)

Siêu Sung Thiên (nhanh)

Bái quái côn (Căn bản)

Tứ linh đao (Nhanh)

Thái sơn côn (nhanh)